ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือ Genting Dream มาเลเซีย - สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือ Genting Dream มาเลเซีย - สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือ Genting Dream พอร์ทคลัง – สิงคโปร์ - พอร์ทคลัง


ล่องเรือ Genting Dream มาเลเซีย - สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0141
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
13 พ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Genting Dream
Genting Dream
ราคาเริ่มต้น
9,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SAT Kuala Lumper (Port Klang) - 11.00
2 SUN Singapore 10.00 20.00
3 MON Kuala Lumper (Port Klang) 08.00 -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
Kuala Lumper (Port Klang)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
11.00

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
Kuala Lumper (Port Klang)
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
ส. 16 ธ.ค. - จ. 18 ธ.ค. 66 Inside Staterroom 12,900 - - - 11,600
Balcony Stateroom 15,900 - - - 14,600
Palace Deluxe Premium 32,900 - - - 31,600
ส. 30 ธ.ค. - จ. 01 ม.ค. 67 Inside Staterroom 12,900 - - - 11,600
Balcony Stateroom 15,900 - - - 14,600
Palace Deluxe Premium 32,900 - - - 31,600

ส. 16 ธ.ค. - จ. 18 ธ.ค. 66
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900 บาท
พักเดี่ยว
11,600 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,900 บาท
พักเดี่ยว
14,600 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
32,900 บาท
พักเดี่ยว
31,600 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
12,900 บาท
พักเดี่ยว
11,600 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,900 บาท
พักเดี่ยว
14,600 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
32,900 บาท
พักเดี่ยว
31,600 บาท

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 • อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่าภาษีท่าเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปส์ SGD 21 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 • ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 หมายเหตุ

 • สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ(เด็กทารกควรมีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน 7วัน)
 • ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน